* Detoksykacja w przypadku chorób nowotworowych.

Współcześnie nowotwory są leczone operacyjnie, chemioterapią i ra­dioterapią. Ten system jest tak sprawdzony, że w praktyce wszyscy pac­jenci onkologiczni zgłaszają się do leczenia i w nim uczestniczą. Detok­sykacja nie jest pomyślana jako proces, który stosuje jakiekolwiek środki anty nowotworowe. W medycynie oczyszczającej nie występuje nic, co mogłoby wpływać na rozwój lub egzystencję pojedynczego guza. Po­stępowanie detoksykacyjne jest więc przez nas uważane jedynie jako metoda towarzysząca. Wynika to z informacji naukowych, które zostały sprawdzone w kontekście chorób nowotworowych.


Procesy złośliwe a odporność

Antynowotworowy układ obronny jest specjalnie wyposażony tak, by mógł likwidować komórki rakowe. Jednak we wszystkich przypadkach, które badałem układ ten nie pracował prawidłowo. Można więc wnios­kować, że nowotwór złośliwy nie powstanie, jeśli przeciwnowotworowy układ immunologiczny będzie działał sprawnie. Jest to logiczne, ponie­waż procesy złośliwe stanowią wyraz naturalnej skłonności żywej mate­rii do rozmnażania.Każda komórka posiada tendencję do rozmnażania, jednak ich organizacja nie pozwala na dominację tej tendencji, co umo­żliwia utrzymanie poszczególnych organów i części ciała w określonym porządku (zachowując określoną ilość komórek). Jeżeli ta kontrola, czyli odporność przeciwnowotworowa, zostanie zaburzona, dochodzi do pato­logicznego namnażania się komórek.

Przy procesach rakotwórczych dochodzi zawsze do uszkodzenia określonych genomów, których zada­niem jest kontrola danej funkcji organizmu. Genomów, w których może dojść do zmian w czasie choroby nowotworowej jest wiele, jednak nie można jednoznacznie powiedzieć, że błąd jednego czy drugiego genomu wywoła chorobę. Zmiany informacji genetycznej są dokładnie analizo­wane w trakcie badań. Za kierowanie obroną przeciwnowotworową odpowiada płat ciemieniowy mózgu. Ponieważ on sam jest kierowany przez wątrobę jako organ macierzysty, należy detoksykację rozpocząć od preparatu LiverHelp . Równocześnie z tym ziołowym rezo­natorem podajemy ziołowe krople , które zawierają substancje służące do oczyszczenia płatu ciemieniowego. W komputerowym pro­gramie diagnostycznym oraz w ampułkach diagnostycznych znajduje się zakodowana informacja »odporność przeciwnowotworowa«, dzięki któ­rej można sprawdzić stan takiej odporności.

Procesy złośliwe a substancje rakotwórcze (tzw. kancerogeny)

Kolejnym ważnym zjawiskiem, występującym we wszystkich przy­padkach procesów złośliwych jest powstawanie kancerogenów jelito­wych w jelicie grubym. Tworzą się one na skutek działania mikroorga­nizmów beztlenowych, w procesie trawienia białek i tłuszczów, pojawiają się jako genowe mutacje. Ta informacja wyjaśnia, dlaczego dieta wegetariańska może w znaczny sposób ograniczyć powstawanie raka. Przy detoksykacji nowotworu złośliwego możemy zalecić dietę wegetariańską, która ograniczy powstawanie kancerogennych substancji, jednakże nie zablokuje ich całkowicie. W takich przypadkach stosujemy preparaty ColiHelp  służące do oczyszczania jelita grubego, a w dalszej kolejności stosujemy również sposoby oczyszczania jelita grubego opisane w rozdziale Detoksykacja jelita grubego. Ważne jest także, aby zasiedlić środowisko jelita grubego lactobakteriami. W tym celu najlepszy będzie preparat ActivCol. Kolejnym ważnym czynnikiem stanowiącym przyczynę chorób nowotworowych są zewnętrzne kancero­geny. Najczęściej chodzi o substancje chemiczne powstające w środo­wisku zewnętrznym, jak również o specyficzne substancje, na które człowiek bywa narażony szczególnie w miejscu pracy, a które mogą być rakotwórcze. W całym procesie powstawania raka zewnętrzne kancero­geny odgrywają ważną rolę czynników mutagennych. Do ich eliminacji stosujemy preparaty Antichemik lub Ionyx, likwidujące obciążenia radio­aktywne, które uczestniczy w wielu przypadkach chorób nowotworo­wych. Czasami kancerogenami mogą być spaliny samochodowe, niektóre starsze konserwanty spożywcze, pestycydy, insektycydy, na przykład stosowany dawniej DDT, lub bifenyle polichlorowe itd.

 

Procesy złośliwe, przerzuty a psychika.
Poważnym niebezpieczeństwem rozszerzenia się nowotworu są przerzuty. W medycynie detoksykacyjnej stwierdzono, że rak może dawać przerzuty jedynie do tkanek, w których znajdują się ogniska. Istotnym etapem oczyszczania w chorobach nowotworowych jest więc likwidacja ognisk z całego organizmu, zwłaszcza z najważniejszych organów, do których guzy mogą dawać przerzuty, jak na przykład wąt­roba, płuca, mózg, nerki, kręgosłup, kości i inne. Całkowita eliminacja zagrożenia nawrotem raka, w praktyce oznacza nie tylko dobrze funkc­jonującą ochronę przeciwnowotworową oraz sprawne jelito, które nie produkuje kancerogenów jelitowych, lecz także umiejętność samooczy­szczania się organizmu. Od tej umiejętności zależy również usuwanie kancerogennych toksyn, przenikających do organizmu ze środowiska zewnętrznego. Zewnętrznych kancerogenów jest wiele, zawierają je także produkty spożywcze, głównie smażone, grillowane i pieczone mięsa, dotyczy to także frytek. Jednak znacznie częściej spotykamy kancerogeny w miejscu pracy.
Nie wolno zapominać o znaczeniu psychiki. Depresja, smutek, po­czucie beznadziei i odrzucenia stanowią duże obciążenie dla organów immunologicznych i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Należy zatem intensywnie pracować nad poprawą stanu psychicznego stosując różnorodne formy, jak psychoterapia, detoksykacja układu nerwowego i najważniejszych organów, mających wpływ na struktury nerwowe odpowiedzialne za emocje.
Proces oczyszczania w chorobach nowotworowych jest długi, pro­wadzi się go przez wiele lat, dopóki nie mamy pewności, że pacjent jest całkowicie bezpieczny. W początkowej fazie oczyszczania niekiedy podajemy większą ilość preparatów ze względu na to, że podstawowe problemy wywołane przez nowotwór, należy jak najszybciej rozwiązać. Jak już wspominałem detoksykacja może być prowadzona w czasie che­mioterapii i radioterapii.
Niektóre choroby nowotworowe, na przykład nowotwór złośliwy węzłów limfatycznych lub kości, różni się od innych tym, że w procesie nowotworowym uczestniczą także wirusy, głównie onkowirusy, wirus EB czy też cytomegalowirusy. Dlatego równocześnie prowadzimy także detoksykację antywirusową. W przypadku raka szpiku kości, pojawiają się riketsje, które wywołują obciążenie jelit, dlatego należy kontynuować celową detoksykację jelita. Sama chemioterapia często powoduje rozbicie ognisk zakaźnych, które negatywnie wpływają na odporność przeciwnowotworową. Ogromny szok psychiczny, wywołany chorobą może nie­kiedy pozytywnie wpłynąć na reakcje emocjonalne - człowiek zaczyna mianowicie doceniać wartość życia. Powstają wówczas warunki, w któ­rych łatwiej wrócić do zdrowia. Osobę chorą na nowotwór obserwujemy i regularnie detoksykujemy przez okres pięciu lat, przynajmniej 2-3x w roku. Preparat Joalis Candid, zorientowany na centrum nerwowe corpus callosum, blokuje przerzuty nowotworu.


Procesy złośliwe a detoksykacja profilaktyczna
O wiele istotniejsza, niż detoksykacja podczas choroby nowotworo­wej, jest detoksykacja profilaktyczna. Przy odpowiednio funkcjonującej odporności przeciwnowotworowej, dobrze pracującym jelicie grubym, w którym nie powstają wewnętrzne kancerogeny, sprawnie funkcjonu­jącym systemie oczyszczania (immunologicznego) i przy zachowaniu właściwego stylu życia, nie może dojść do powstania raka. Dlatego nawet częściowa detoksykacja, która automatycznie oddziałuje zarówno na obciążoną toksynami wątrobę, jak i na jelito grube, oraz CUN, jest doskonałą prewencją przeciwko powstawaniu nowotworów złośliwych. Dzisiaj ludzie wyobrażają sobie, że rak złośliwy powstaje przypadkowo i w sposób niekontrolowany, oni sami zaś grają z życiem w wielką i nie­bezpieczną loterię. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna, powstanie raka ma swoje własne prawidła. Ich znajomość możemy wykorzystać zarówno podczas procesu oczyszczania, jak również w wyborze właści­wego stylu życia. Jeśli jednak wspomniane funkcje organizmu są zabu­rzone, może dojść do przypadkowego powstania raka.
W przypadku, gdy nowotwór dotyka organów powiązanych z hormo­nami, podejmujemy działania skupiające się na poszczególnych gruczo­łach i narządach, zwłaszcza na przysadce mózgowej.  Dotyczy to zwłaszcza gruczołu piersiowego, jajników, macicy, gruczołu krokowego oraz jąder. Profilaktyka przy tak skomplikowanej chorobie, może wydawać się zbyt prosta. Jednak ludzie poszukują cudownych środków likwidujących raka, nie zdając sobie sprawy z tego, że ich własny system immunologiczny jest sprawcą cudów. Jeśli organizm ma możliwość wytworzenia dobrze funkcjonu­jącego systemu odporności przeciwnowotworowej, rak zaś jest w sta­dium umożliwiającym leczenie, w całym procesie detoksykacji tkwią bardzo optymistyczne przesłanki. Jeśli jednak nowotwór jest rozległy, agresywny, z przerzutami, zaś psychika chorego jest bardzo słaba (nie ma on ochoty na zmianę sposobu odżywiania i nie potrafi zmobilizować sił psychicznych niezbędnych do wyzdrowienia), rokowania są niepo­myślne.

Marek Kozak

Gabinet Detoksykacji Lublin ul. Leonarda 12

Źródło: J.Jonasz Detoksykacja